در یکی از آیات قرآن از زبان اهل دوزخ آمده: خدایا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی. این آیه، به روشنی، وجود جهان برزخ به عنوان عالمی واسط بین دنیا و قیامت را اثبات می‌کند.