«قضاوت نکنیم» یا «هرکس نظر خودش رو داره»؛ از اون دست جمله‌هایی هستن که همه ما زیاد شنیدیمشون، اما هیچ‌وقت به این فکر کردین که چقدر درستن و چقدر باید بهشون عمل کرد؟