انسان تا وقتی در دنیا زندگی می‌کند برای تامین نیازهای مادی و معنوی خود، باید به قوانین اجتماعی تن دهد. اما پس از مرگ زندگی ارواح به صورت فردی است و زیست اجتماعی ندارند، اما ارواح برزخی، می‌توانند با یکدیگر معاشرت کنند، همدیگر را مورد خطاب و سوال قرار دهند.