کشورهای مختلف قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پوشش در دانشگاه‌ها دارند.