با پیشرفت و توسعه روزافزون جوامع، لازم است که حقوق و مقررات حمایتی از آثار ادبی و هنری نیز به تبع آن کمی بروز شود و طیف وسیعی از آثار مختلف و همچنین کشورهای بیشتری را در بر بگیرد.