خیلی از ما با معمولی بودن بزرگ شدیم و هیچ وقت معنی جهان یک درصدیها و طعم خاص بودن را نچشیدیم! دنیای ناشناخته و شاید جذابی که این روزها با دنبال کردنشان در صفحات مجازی هر چه بیشتر به معمولی بودنمان پی می‌بریم، جهانی که دنیای «ترین»هاست و انگار برای ما معمولی‌ها جایی ندارد! و با این فرمول مخاطبش را نگه می‌دارد؛ اگر تشنه دیده شدن هستی یا بهترین باش یا بدترین...