همه مشکلات بخاطر اعتیاد نیست گاهی اوقات معتاد شدن نتیجه رفتار غلط خانواده و نقص‌های سیستمی است.