سایبربولینگ یا قلدری مجازی عملی بسیار متداول بوده که متاسفانه در 24 ساعت شبانه روز در حال وقوع است.