معمولا در شبکه‌های مختلف اجتماعی زیاد بهتون توصیه میکنند سیگما باشید، بدون توقف دنبال اهدافتون برید، به دیگران توجه نکنید و متمرکز روی کارتان باشید