ماجرای آرات حسینی که مدیر آکادمی تیم سپاهان گفته بود جونش در خطره رو همه شنیدین، در گفت‌وگو با کارشناس ورزشی و روانشناس کودک شرایط آرات رو بررسی کردیم.