در روز‌های گذشته توئیتی در فضای مجازی با مضمون نرمالایز یا عادی‌سازی خوردن مشروبات الکلی در ماشین یا فضای عمومی چرخید. توئیتی که هیچ بازخورد مثبتی نگرفت و طیف‌های مختلف جامعه واکنش تندی به آن نشان دادند و از خاطرات تلخ از دست دادن عزیزانشان گفتند.