آدمها هر روز بیشتر شبیه هم می‌شوند، مثل چندهزارتا کپی از یه نسخه! انگار که در باتلاق زیبایی گیر افتاده باشند و برای رهایی از آن دست به دامان جراحی‌های دیگر می‌شوند فارغ از آنکه بدانند این کارشان بیشتر دست‌وپا زدن و فرورفتن در باتلاقی به اسم زیبایی است! یکی از عواملی که افراد را به سمت جراحیهای زیبایی هل می‌دهد، اختلال بادی دیسمورفیک یا خودزشت پنداری‌ست. این افراد مدام از چهره و بدنشان ایراد می‌گیرند و تصور زشت پنداری دارند تا جایی که این افکار کاذب و مزاحم به مرور در زندگی و شغلی که دارند اختلال ایجاد کند.