نوجوون و مسائل مهمش تا زمانی که دسته گل به آب نداده باشه نادیده گرفته میشه. انگار تو یه جزیره نشسته و تا زمانی که یه کاری نکنه، توجه‌ها بهش جلب نمیشه.