در روزهای گذشته، شهرداری تهران طرحی رو در مذمت دروغ و دروغ گفتن در سطح شهر نصب کرده ، اما بی‌بی‌سی فارسی با روایتی غیرحرفه‌ای و نادرست این طرح‌ها رو کنایه‌ای به آسیب‌دیده‌های چشمی در جریان اغتشاشات کشور دونسته