تغییرکردن کار آسانی نیست؛ مخصوصاً اگر قرار باشد عادت بدی را کنار گذاریم. برای اینکه در این مسیر موفق شوید، قبل از هرچیز باید با خودتان راه بیایید؛ انعطاف داشته باشید و مسیر را با هر بالا پایینی که دارد، آهسته و پیوسته طی کنید.