یکی از رخدادهای پس از مرگ، سؤال از مَیِت توسط دو فرشته به نام نکیر و منکَر یا بشیر و مُبشِّر است که بسته به درجات ایمان و کفر افراد، به صورت نیکو و نورانی یا ترسناک و سیاه ظاهر می‌شوند.