اخیراً ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که فضای ایمنی لازم برای کارگر نه تنها فراهم نبود بلکه نکات ایمنی حین کار نیز رعایت نشده بود!