پنجمی که اومد، سیمای گرگ داشت ولی گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. به قدری این گرگ وحشتناک بود که من هر چی بگم، نمی‌تونید تجسم کنید. اون گرگ عمل من بود / بخشی از برنامه «زندگی ‌پس از زندگی»