گازهای گلخانه‌ای از سری گازهای موجود در در جو زمین هستن که گرمی خورشید رو میگیرن و از سرد شدن کره جلوگیری می‌کنن. اما فعالیت‌های صنعتی طی چند دهه اخیر انتشار اون‌ها رو به شدت افزایش داده