در هفته‌های گذشته کشور فرانسه در معرض تظاهرات و اعتصابات افرادی است که به قانون افزایش سن بازنشستگی معترض هستند