در چند سال گذشته اکثر کارشناس‌ها و صاحب نظرها، همگی به این باور داشتند که «متاورس» انقلابی در دنیای اینترنت ایجاد می‌کند. اتفاقی که به نظر می‌رسد آن‌طور که باید به نتیجه نرسید.