شب گذشته چهارشنبه آخرسال ۱۴۰۱ بود و این روز پر حادثه، مسائل و ماجراهای خودش را داشت. نکته قابل توجه رویکرد رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی‌ فارسی بود که همواره ادعای بیطرفی دارند و وانمود می‌کنند اخبار را منصفانه پوشش می‌دهند