آدمای سمی یک اصطلاحه برای آدم‌هایی که با اخلاق یا حرف‌هایشان باعث آزار بقیه می‌شوند. در باید حواسمان باشد که حرف‌هایمان چه تاثیری روی مخاطب‌ ما می‌گذارد و در عین حال روی زودرنجی خودمان هم کار کنیم. باید بپذیریم همه‌ ما عیب‌هایی داریم؛ پس چه بهتر واژه آدمای سمی را از دایره لغات‌مان حذف کنیم؛ چون آدما سمی نیستند؛ فقط کامل نیستند! ‎‌‎