رجعت در آخرالزمان از باورهای مورد اجماع عالمان شیعه است. درباره زمان دقیق رجعت سه احتمال وجود دارد. قبل از قیام، هم زمان با آغاز قیام یا کمى بعد از قیام حضرت مهدى ارواحناه فداه این اتفاق خواهد افتاد.