بر اساس قوانین، محیط‌بانان نمی‌توانند به سمت شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح که به محدوده ورود کرده تیراندازی کنند، موضوعی که این شغل را با چالش‌های اساسی رو به رو کرده است.