حالا یکسال از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین می‌گذرد و در سالگرد آن سراغ نقشه اوکراین رفتیم تا ببینیم بعد از ۳۶۵ روز چه اتفاقی بر تمامیت ارضی این کشور افتاده است.