کلمه برزخ در قرآن سه بار استفاده شده که فقط در یک مورد به معنی عالم واسط بین دنیا و قیامت به کار رفته و در بقیه موارد معنای لغوی کلمه یعنی حدفاصل بین دو چیز، مد نظر است.این عالم، دست کم ۱۰ تا فرق اساسی با عالم آخرت دارد.