سالهاست که بعد از هر زلزله، توجه‌ همه به سمت تهران جلب می‌شود. پایتختی با جمعیت بالای ۹ میلیون نفر که روی ۱۵ گسل‌ قرار دارد!