هفته گذشته مقامات آمریکایی یک بالون نظارتی متعلق به چین را در حریم هوایی‌شان ردیابی کردند. پنتاگون هم گفته این بالون برای جاسوسی بالای سایت‌های حساس پرواز می‌کرده است.