خیلی‌های‌مان فکر می‌کنیم که ما طی تاریخ معاصر فقط در دوره قاجار بخش‌های مختلف نقشه ایران را از دست دادیم. فارغ از اینکه سلسله پهلوی هم طی دوران حکومتش بخش‌هایی از ایران را واگذار کرده است.