وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ باعث تحول عظیمی در ایران و جهان شد که واکنش‌های زیادی نسبت به ماهیت و رهبری این جریان به همراه داشت و بسیاری سخن گفتن امام خمینی (ره) به زبان مردم را از‌ مقدمه‌های این انقلاب دانستند.