درخواست برگزاری رفراندوم یکی از مواردیه که بعضی اوقات توسط برخی از جریان‌ها یا افراد مطرح می‌شه اما آیا واقعا کشوری در جهان وجود داره که تا امروز نوع نظام و قانون اساسی خودش رو به همه‌پرسی گذاشته باشه؟