فصل زمستان قربانی‌های مسمومیت با مونوکسید کربن زیاد می‌شود. این موشن به شما می‌گوید اگر کسی را دیدید که مسموم شده در برخورد با او چطور برخورد کنید.