برای کاهش حجم فایل‌های ویدیویی می‌توانید از سه روش کلی استفاده کنید.