در فلسفه هگل، دیالکتیک یعنی تضاد. هگل در منطق دیالکتیکش از تز، آنتی تز و سنتز نام می‌برد؛ اما این به چه معناست؟