طی چند روز گذشته بین اخبار مختلف دوباره سر تحریف نام خلیج فارس جنجال‌های زیادی به راه افتاده است، اما اولین بار چه کسی سعی کرد اسم این منطقه را عوض کند و سندهای تاریخی درباره قدمت نام خلیج فارس چه می‌گویند‌؟