ساعاتی قبل یکی از بازیکنان تیم بوفالوبیلز بنام دامار هاملین، حین بازی فوتبال آمریکایی با تیم سیسیناتی بنگالز به زمین افتاد و حالا وضعش در بیمارستان بسیار وخیم گزارش شده است.