علیرضا بیرانوند توانست ضربه پنالتی امین پورعلی در دقیقه 8 را دریافت کند تا تیمش را در مسابقه نگه دارد.