استقبال پرشور از هادى چوپان در فرودگاه شیراز بعد از قهرمانى در مسترالمپیا