یک آینه در سقف برج و یک آینه در کف آن قرار داده شده تا نشان دهنده بی حد و مرز بودن یادگیری باشه.