پیرایرانی" گزارشگر پیشکسوت رادیو و تلویزیون:هرچه صدا را کم می کردیم، وقتی مرحوم موذن زاده شروع به خواندن می کرد، صدا به اوج می رسید!