افتتاح بلندترین چرخ و فلک اروپا در روسیه با نام خورشید مسکو و ۱۴۰ متر ارتفاع و ظرفیت ۴۵۰ نفر