قشنگ تر از عروسکم کسی ندیده، عروسک من چشماتو باز کن، وقتی که شب شد، اونوقت لالا کن؛ ترانه شاد کودکانه قدیمی