بازی پنتاگو برای خانه ها میتوانید از شانه تخم مرغ استفاده کنید و برای مهره ها از درهای رنگی بطری. مناسب ۶ سال به بالا