سخنان استاد علی اکبر رائفی پور در مورد جنگ روسیه با اوکراین.