مستند مساجد هنر و فضا با موضوع معرفی بزرگترین و با شکوهترین مساجد جهان اسلام و تاریخچه آنها.