پارسا پارسا بله بابا، شکر می خوری نه بابا، سرود کودکانه