شهروند ایرانی ساکن اوکراین: قیمت بنزین در اوکراین تا دیروز به پول ایران حدود ۲۷ هزارتومان بود اما امروز ۴۰ هزارتومان شده است.