رییس سازمان ملل از ته قلبش از پوتین خواست که حمله به اوکراین رو متوقف کند.