می رم مدرسه می رم مدرسه، جیب هام پر از فندوق و پسته، موشه می خوره غصه، که نمی تونه بره مدرسه؛